Info

Tip: Zet je 3D bril op!
Showreel
Home » Info

Wat is onze filosofie, wat kunnen we daarin voor u betekenen en hoe gaat dit in zijn werk?

 

Nederlands
Op het moment dat u reclame of promotie gaat maken voor uw product of bedrijf, wilt u natuurlijk dat dit een zo groot mogelijke indruk achterlaat bij de klant. En ook dat dit het liefst zo lang mogelijk blijft hangen. Dit zijn nu dus juist de twee dingen waarin de kracht van 3D media, en dus die van 3DHolland ligt.

Indruk

De klant is gewend om alles op internet, een brochure of folder in 2D te zien. U begrijpt dat deze dus enorm verrast zal zijn als dat wat eerst plat was nu ineens diepte krijgt. Met behulp van 3D wordt het nu realistisch en tastbaar.

Herinnering

Onderzoek en onze jarenlange ervaring heeft aangetoond dat materiaal bekeken in 3D veel beter (tot 8x) wordt opgenomen en opgeslagen in het geheugen.

Goed, dat is dus wat 3D binnen het maken van promotie en reclame teweeg kan brengen. Laten we nu iets dieper ingaan op de filosofie van 3DHolland, en de mogelijkheden voor u.

“Welk idee u ook heeft. Wij realiseren het, in 3D!”

Filosofie

Laten we beginnen met onze filosofie. Hoe benaderen wij binnen 3DHolland u en uw reclame, promotie en presentatie van uw product of bedrijf.

Door de elementen “Indruk” en “Herinnering” als speerpunten te nemen geloven wij in de schoonheid van het tot leven brengen van door ons gemaakt materiaal, alsof je er zelf bij bent. Of dit nu een enkele foto voor een brochure is of een volledige bedrijfspresentatie, alles krijgt van ons de aandacht en kracht mee waarin we bij 3DHolland in geloven. Diepte, Realisme en Tastbaarheid.

Marketinggadget

U wilt iets nieuws en unieks met uw bedrijf of product. Dit kan 3DHolland voor u waarmaken. Of u nu iets kleins of groots wilt laten realiseren van uw bedrijf of product in 3D, wij zorgen ervoor dat de ervaring bij uw doelgroep fantastisch wordt.

Nu komt het moment dat u uw klant/doelgroep het materiaal wilt laten bekijken.

Dit kan met drie verschillende 3D technieken

 

 

1

Anaglyph

Deze techniek is een veel toegepaste techniek, bekeken met de welbekende rood/cyaan, plastic of kartonnen bril, en bruikbaar voor de meeste 3D toepassingen op de markt zoals websites en drukwerk.

2

Polarisatie

Polarized brillen zullen in de nabije toekomst de standaard worden in de 3D wereld. U gebruikt ze al wanneer u een 3D film in de bioscoop bezoekt. Simpel, goedkoop en heeft een zeer hoge kwaliteit. Er wordt voorspeld dat de consument op een gegeven moment zijn of haar eigen bril bij zich draagt en deze gebruikt voor alles wat in 3D te bekijken is. Zover is het helaas nog niet, maar de ontwikkelingen hiervoor zijn al wel in volle gang.

3

Active Shutter

Deze brillen worden geleverd bij de huidige lijn 3DTV’s. Dit geeft een goede kwaliteit, maar is erg duur.

Als marketinggadget nemen we de anaglyph brillen. U geeft uw klant na een bezoek aan de winkel, showroom of presentatie zo’n bril mee, natuurlijk met uw (bedrijfs)naam en/of website erop bedrukt. U kunt dit zien als een nieuw soort visitekaartje. De klant, uw doelgroep, komt thuis en heeft van u een bril meegekregen. Wat denkt u wat deze zal gaan doen ? Juist, uw materiaal bekijken in 3D! En daar hebben we nu precies wat we willen. Een verassende, levendige en tastbare ervaring die blijft hangen.

Aftersales

Hoe belangrijk is aftersales voor u, de nazorg van de klant of doelgroep waarvoor u de nodige media heeft moeten gebruiken om deze te bereiken.

Wat kunt u doen om uw aftersales te optimaliseren?

Dat is heel simpel. Zodra u ervoor kiest om met 3D reclame- en promotiemedia van 3DHolland aan de slag te gaan doet u gelijk aan aftersales en wel hierom;
Al het 3D promotie en reclamemateriaal dat wij voor u maken om uw klant of doelgroep te bereiken zetten we direct in binnen uw aftersales. We zorgen er namelijk voor dat het geboden 3D materiaal, in foto of video, op uw website in een zodanig prettige omgeving voor uw klant of doelgroep wordt geplaatst dat het voor deze een plezier zal zijn om er nogmaals terug te keren. Neem een hotel, vakantiepark, pretpark of museum, de klant gaat tevreden weg en krijgt een 3D bril mee om bij thuiskomst, of wanneer het deze uitkomt, nog eens op de 3D pagina van uw website te kijken om nogmaals de beleving te hebben alsof deze er weer is door het effect dat 3D geeft. Tastbaar en Realistisch, alsof je er zelf bij bent.. Het effect van 3D spreekt en werkt voor zich, wij zorgen ervoor dat alles eromheen een dermate grote zorg krijgt dat uw klant of doelgroep vrijwel zeker terug zal keren naar uw website, en naar uw bedrijf.

Aftersales in 3D.

Hoe gaan we te werk?

Binnen 3DHolland hebben we professionele fotografen en een filmcrew in huis welke we voor u kunnen inzetten in alle facetten van het vastleggen van materiaal zoals productfotografie, sfeerimpressie, bedrijfspresentatie… u verzint het, wij realiseren het. Ook hebben we een specialist op het gebied van 3D Animatie en 3D Modelrendering.

Zoals u op onze website kunt zien heeft dit oneindige en volledig op uw wens afgestemde mogelijkheden van de hoogste kwaliteit. We kunnen het inzetten als u een bepaald product uit uw assortiment naar een hoger niveau wilt tillen. Dit wordt dan op uw website gepubliceerd of door ons in een brochure, flyer of folder gedrukt. We kunnen natuurlijk ook een hele 3D foto en/of videoimpressie van een product, assortiment of uw bedrijf publiceren op de website. Denk bijvoorbeeld ook eens aan een bedrijfsfeest, een bruiloft of welke gelegenheid dan ook. We fotograferen en/of filmen dit waarna het door ons worden omgezet in 3D en klaargemaakt voor presentatie op internet of drukwerk. Zo geeft u aan uw gasten of personeel een onvergetelijke herinnering mee als aandenken van deze speciale gelegenheid of dag.

Mail ons voor meer informatie

English
At the time you are advertising or promotion for your product or business, you want to maximize this impression to the customer leaves. And that it lingers as long as possible. They are now just two things which the power of 3D media, and thus of 3DHolland lies.

Impression

The customer is accustomed to everything on the Internet, a brochure or flyer in 2D view. You understand that this will be enormously surprised if what first flat was suddenly depth. Using 3D is now realistic and tangible.

Memory

Research and our experience has shown that material looked much better in 3D (up to 8x) is recorded and stored in memory.

Well, that’s what 3D in making promotion and advertising can bring. Now let’s just go into the philosophy of 3DHolland, and opportunities for you.

“Whatever idea you have. We realize it in 3D!”

Philosophy

Let’s start with our philosophy. How we approach within 3DHolland you and your advertising, promotion and presentation of your product or company.

By the elements “Impression” and “Memory” as focal points to participate, we believe in the beauty of life into material made ​​by us, as if you were there yourself. Whether this is a single photo for a brochure or a full company presentation, all will receive the attention and force a 3DHolland which we believe. Depth, realism and palpability.

Marketinggadget

You want something new and unique to your company or product. This is for you 3DHolland true. Whether you want something small or big achievement of your company or product in 3D, we make sure that the experience of your audience is fantastic.

Now comes the time to know your customer / audience material to view.

This can be three different 3D techniques

 

 

1

Anaglyph

This technique is a widely used technique, viewed with the familiar red / cyan, plastic or cardboard glasses, and suitable for most 3D applications on the market such as websites and printed.

2

Polarization

Polarized glasses will in the near future, the standard in the 3D world. You use them when you have a 3D movie in the cinema visit. Simple, inexpensive and has a very high quality. It is predicted that the consumer at some point his or her own glasses and is carrying it for anything in 3D viewing. Although there is unfortunately not yet, but the trend for this are already underway.

3

Active Shutter

These glasses are included with the current line’s 3DTV. It provides good quality but very expensive.

As a marketing gadget we take the anaglyph glasses. You give your customer after a visit to the store, showroom or presentation with such glasses, of course with your (company) name and / or website printed on it. You can see this as a new kind of business card. The customer, your audience, comes home and has been given a seat. What do you think this is going to do? Correct, check your material in 3D! And we have exactly what we want. A surprising, lively and tactile experience that lingers.

Aftersales

How important are after-sales to you, after-care of the customer or audience that you have a lot of media to use to achieve them.

What can you do to optimize your after sales?

It’s very simple. Once you choose to use 3D advertising and promotional media 3DHolland to get started, do the same as after-sales following reasons;
All 3D promotional and advertising materials that we can make to your customer or target audience, we directly within your after sales. Because we make sure that the 3D material offered in photo or video on your website in such a pleasant environment for your customer or target is positioned such that it will be a pleasure to once again return. Take a hotel, resort, amusement park or museum, the customer goes away satisfied and get a 3D glasses for them at home, or when it is released, again on the 3d page of your site to look to repeat the experience as if they have again by the impact that 3D displays. Tangible and realistic, as if you were there yourself .. The effect of 3D works and speaks for itself, we ensure that everything around such a major concern given that your customer or target audience almost certainly will return to your website and your business.

Aftersales in 3D.

How do we work?

Within 3DHolland we have professional photographers and a film crew in house which we can deploy in every facet of recording media such as product photography, impression, company presentation … you come up with it, we realize it. We also have a specialist in the field of 3D Animation and 3D Model Rendering.

As you can see on our website this has unlimited and fully deliver customized possibilities to your desire for the highest possible quality. We can use it as a given product from your product range to a higher level to level. This will be published on your website or in our brochure, flyer or brochure printed. We can of course also a great 3D picture / video impression of a product line or your company publish on the website. Think also about a company party, wedding or any occasion. We photographed and / or filming it and then we converted it into 3D and prepared for presentation on the Internet or print. To specify your guests or staff a memorable souvenir as a memento of this special occasion or day.

Mail us for more information

Deutsch
Zur Zeit sind Sie Werbung oder Promotion für Ihr Produkt oder Unternehmen, möchten Sie diesen Eindruck auf den Kunden Blätter zu maximieren. Und dass es so lange wie möglich verweilt. Sie sind jetzt nur noch zwei Dinge, die die Macht der 3D-Medien, und damit der 3DHolland liegt.

Eindruck

Der Kunde ist alles auf dem Internet, eine Broschüre oder Flyer in 2D-Ansicht gewöhnt. Sie verstehen, dass dieser enorm werden überrascht sein, wenn das, was erste Wohnung war plötzlich Tiefe. Mit 3D ist jetzt realistischer und greifbarer.

Speicher

Forschung und unserer Erfahrung hat gezeigt, dass Material viel besser sah in 3D (bis zu 8x) aufgezeichnet und gespeichert.

Nun, das ist, was 3D zu machen und Werbung bringen kann. Nun lasst uns einfach in die Philosophie des 3DHolland gehen, und Chancen für Sie.

“Was Idee, die Sie haben. Wir realisieren es in 3D!”

Philosophie

Beginnen wir mit unserer Philosophie zu beginnen. Wie wir in 3DHolland Ansatz, den Sie und Ihre Werbung, Verkaufsförderung und Präsentation Ihres Produktes oder Unternehmens.

Mit den Elementen “Impression” und “Memory” als zentrale Anlaufstellen zu beteiligen, wir glauben an die Schönheit des Lebens in das Material von uns gestellt, als ob Sie dort warst. Ob dies ein einzelnes Foto für eine Broschüre oder eine vollständige Firmenpräsentation ist, werden alle die Aufmerksamkeit erhalten, und damit eine 3DHolland von denen wir glauben. Tiefe, Realismus und Greifbarkeit.

Marketinggadget

Sie wollen etwas Neues und Einzigartiges zu Ihrem Unternehmen oder Produkt. Das ist für dich 3DHolland wahr. Ob Sie etwas klein oder groß Erreichung Ihr Unternehmen oder Produkt in 3D möchten, stellen wir sicher, dass die Erfahrung Ihres Publikums ist fantastisch.

Jetzt kommt die Zeit, um Ihre Kunden / Zuschauer Material Perspektive kennen.

Dies kann drei verschiedene 3D-Techniken werden

 

 

1

Anaglyph

Diese Technik ist eine weit verbreitete Technik, mit den bekannten rot / cyan, Kunststoff oder Karton Brille betrachtet, und für die meisten 3D-Anwendungen auf dem Markt wie Websites und ausgedruckt werden.

2

Polarisation

Polarisierte Gläser werden in naher Zukunft zum Standard in der 3D-Welt. Sie verwenden sie, wenn Sie einen 3D-Film im Kino zu besuchen. Einfach, günstig und hat eine sehr hohe Qualität. Es wird prognostiziert, dass der Verbraucher an einem gewissen Punkt seine eigene Brille und trägt ihn denn alles ist in 3D-Ansicht. Zwar gibt es leider noch nicht, aber der Trend für diese sind bereits im Gange.

3

Active Shutter

Diese Gläser sind mit der aktuellen Zeile ist 3DTV enthalten. Es bietet gute Qualität, aber sehr teuer.

Als Marketing-Gadget nehmen wir die Anaglyphenbrille. Sie geben Ihren Kunden nach einem Besuch in der Filiale, Showroom oder Präsentation mit einer solchen Brille, natürlich auch mit Ihrem (Firmen-) Namen und / oder Website auf ihr gedruckt. Sie können dies als eine neue Art von Visitenkarte zu sehen. Der Kunde, Ihr Publikum, kommt nach Hause und wurde einen Platz gegeben. Was denken Sie, ist dies jetzt tun? Korrigieren, überprüfen Sie Ihre Materialien in 3D! Und wir haben genau das, was wir wollen. Eine überraschende, lebendig und haptischen Erlebnis, dass verweilt.

Aftersales

Wie wichtig ist Ihnen After-Sales, After-Betreuung der Kunden oder Publikum, dass Sie eine Menge von Medien zu nutzen, um sie zu erreichen.

Was können Sie tun, um Ihren After-Sales-Optimierung?

Es ist sehr einfach. Sobald Sie sich für 3D-Werbung und Werbemedien 3DHolland verwenden, um loszulegen, das gleiche tun wie After-Sales aus folgenden Gründen;
Alle 3D-Werbe-und Werbematerialien, die wir an Ihre Kunden oder Zielgruppen machen können, haben wir direkt in Ihrem After Sales. Weil wir sicher, dass die 3D-Material in Foto oder Video auf Ihrer Website angeboten wie eine angenehme Umgebung für Ihre Kunden oder Ziel positioniert ist, dass es eine Freude, wieder zurückzukehren zu machen. Nehmen Sie ein Hotel, Resort, Freizeitpark oder das Museum der Kunde weggeht zufrieden und erhalten eine 3D-Brille für sie zu Hause, oder wenn er losgelassen wird, wieder auf der 3D-Seite Ihrer Website zu schauen, um die Erfahrung zu wiederholen, als ob sie wieder von den Auswirkungen, die 3D-Displays. Sachanlagen und realistisch, als ob Sie dort waren sich .. Die Wirkung von 3D-Arbeiten und für sich selbst spricht, stellen wir sicher, dass sich alles um eine so große Bedenken gegeben, dass Ihre Kunden oder Zielgruppen an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird auf Ihre Website und Ihr Unternehmen zurück.

Aftersales in 3D.

Wie arbeiten wir?

Innerhalb 3DHolland wir professionelle Fotografen und ein Filmteam in das Haus, das wir in jeder Facette der Aufzeichnungsmedien wie Produkt-Fotografie, Bild, Firmenpräsentationen einsetzen können … Sie haben es erfunden, erkennen wir ihn. Wir haben auch ein Spezialist auf dem Gebiet der 3D Animation und 3D-Model-Rendering.

Wie Sie auf unserer Website sehen kann hat endlos und ganz auf Ihren Wunsch nach höchstmöglicher Qualität zugeschnitten. Wir können es als ein bestimmtes Produkt aus Ihrem Bereich auf ein höheres Level zu Level zu verwenden. Dies wird auf Ihrer Website oder in unserer Broschüre, Flyer oder eine Broschüre gedruckt veröffentlicht werden. Wir können natürlich auch eine große 3D-Bild / Video Eindruck einer Produktlinie oder Ihre Firma auf der Website zu veröffentlichen. Denken Sie auch an einer Firmenfeier, Hochzeit oder jede Gelegenheit. Wir fotografierten und / oder filmen und dann werden wir wandelte sie in 3D und bereit für die Präsentation im Internet oder drucken. Um Ihren Gästen oder Mitarbeitern ein unvergessliches Souvenir als Erinnerung an diesen besonderen Anlass oder Tag angeben.

Mailen Sie uns für weitere Informationen

Francais
Au moment où vous faites de la publicité ou la promotion de votre produit ou entreprise, vous voulez maximiser cette impression sur les feuilles à la clientèle. Et qu’il s’attarde aussi longtemps que possible. Ils sont maintenant tout juste deux choses qui le pouvoir des médias en 3D, et donc de 3DHolland mensonges.

Impression

Le client est habitué à tout sur l’Internet, une brochure ou un dépliant en vue 2D. Vous comprenez que cela va être très surpris si ce premier appartement a été soudainement la profondeur. En utilisant la 3D est maintenant réaliste et tangible.

Mémoire

Recherche et notre expérience a montré que le matériel avait l’air beaucoup mieux en 3D (jusqu’à 8x) est enregistré et stocké en mémoire.

Eh bien, c’est ce que 3D en faisant la promotion et la publicité peut apporter. Maintenant, nous allons simplement aller dans la philosophie de 3DHolland, et les possibilités pour vous.

“Quelque idée que vous avez. Nous le réaliser en 3D!”

Philosophie

Commençons par notre philosophie. Comment nous approcher à moins de 3DHolland vous et votre publicité, de promotion et de présentation de votre produit ou entreprise.

Par les éléments «Impression» et «mémoire» comme points focaux de participer, nous croyons en la beauté de la vie dans un matériau fait par nous, comme si vous y étiez. Que ce soit une seule photo pour une brochure ou une présentation d’entreprise complète, tous recevront l’attention et provoquer une 3DHolland laquelle nous croyons. Profondeur, de réalisme et palpable.

Marketinggadget

Vous voulez quelque chose de nouveau et unique à votre entreprise ou votre produit. Ceci est pour vous 3DHolland vrai. Que vous voulez quelque chose de petit ou grand accomplissement de votre entreprise ou un produit en 3D, nous nous assurons que l’expérience de votre public est fantastique.

Maintenant vient le temps de connaître votre client / matériel auditoire à vue.

Cela peut être trois différentes techniques 3D

 

 

1

Anaglyph

Cette technique est une technique largement utilisée, considérée avec le familier rouge / cyan, du plastique ou des lunettes en carton, et convient à la plupart des applications 3D sur le marché comme les sites Web et imprimés.

2

La Polarisation

Lunettes polarisées seront dans un proche avenir, la norme dans le monde 3D. Vous les utilisez quand vous avez un film en 3D à la visite du cinéma. Simple, peu coûteux et a une très haute qualité. Il est prévu que le consommateur à un moment donné de son propre verre et le porter pour rien au visionnement 3D. Bien qu’il n’y est malheureusement pas encore, mais la tendance de cette situation sont déjà en cours.

3

Active Shutter

Ces lunettes sont incluses avec 3DTV la ligne actuelle. Il offre une qualité bonne mais très cher.

Comme un gadget marketing que nous prenons les lunettes anaglyphes. Vous donnez à votre client après une visite au magasin, showroom ou une présentation avec ces verres, bien sûr avec votre (société) nom et / ou imprimé sur le site. Vous pouvez voir cela comme un nouveau type de carte de visite. Le client, votre public, rentre chez lui et a été donné un siège. Que pensez-vous que cela va faire? Corriger, vérifiez votre matériel en 3D! Et nous avons exactement ce que nous voulons. Une expérience surprenante, vivante et tactiles qui s’attarde.

Aftersales

Quelle importance accordez-vous après-vente, service après-soin de la clientèle ou le public que vous avez beaucoup de médias à utiliser pour les atteindre.

Que pouvez-vous faire pour optimiser vos ventes après?

C’est très simple. Une fois que vous choisissez d’utiliser la publicité et de promotion des médias 3D 3DHolland pour commencer, faire la même chose que l’après-vente raisons suivantes;
Tous les matériaux 3D promotion et de publicité que nous pouvons apporter à vos clients ou le public cible, nous avons directement dans votre service après-vente. Parce que nous nous assurons que le matériel 3D offert en photo ou vidéo sur votre site web dans un environnement agréable pour votre client ou cible est positionnée de telle sorte que ce sera un plaisir pour une fois de retour. Prenez un hôtel, un parc d’attractions ou un musée, le client s’en va satisfait et obtenir une lunettes 3D pour eux à la maison, ou quand il est sorti, encore une fois sur la page de votre site en 3D à regarder à répéter l’expérience comme si elles ont nouveau par l’impact que les écrans 3D. Tangibles et réalistes, comme si vous y étiez .. L’effet de la 3D fonctionne et parle pour lui-même, nous nous assurons que tout autour d’une telle préoccupation majeure étant donné que votre client ou un public cible sera presque certainement revenir à votre site et votre entreprise.

Service après-vente en 3D.

Comment pouvons-nous travailler?

Dans 3DHolland nous avons des photographes professionnels et une équipe de tournage dans la maison où nous pouvons déployer dans toutes les facettes de supports d’enregistrement tels que la photographie de produits, l’impression, présentation d’entreprise … vous l’inventer, nous en soyons conscients. Nous avons aussi un spécialiste dans le domaine de l’animation 3D et de rendu de modèles 3D.

Comme vous pouvez le voir sur notre site Internet a sans fin et complètement adaptée à vos envies de la meilleure qualité possible. Nous pouvons l’utiliser comme un produit donné à partir de votre gamme à un niveau supérieur au niveau. Ce rapport sera publié sur votre site ou dans notre brochure, dépliant ou une brochure imprimée. Nous pouvons bien sûr aussi un grand 3D photo / vidéo impression d’une ligne de produit ou de votre entreprise publier sur le site. Pensez aussi à une fête d’entreprise, un mariage ou toute occasion. Nous avons photographié et / ou le filmer et ensuite nous l’a converti en 3D et préparés pour une présentation sur l’Internet ou d’impression. Pour spécifier vos invités ou personnel un souvenir mémorable comme un souvenir de cette occasion spéciale ou à la journée.

Nous pour plus d’informations

Espanol
En el momento en que son la publicidad o promoción de su producto o empresa, desea aprovechar al máximo esta impresión de las hojas de los clientes. Y que permanece el mayor tiempo posible. Ahora son sólo dos cosas que el poder de los medios de comunicación en 3D, y por lo tanto de 3DHolland mentiras.

Impresión

El cliente está acostumbrado a todo en Internet, un folleto o un volante en la vista 2D. Usted entiende que esto será de gran sorpresa si lo primero plano de repente profundidad. El uso de 3D ahora es realista y tangible.

Memoria

La investigación y la experiencia nos ha demostrado que el material se veía mucho mejor en 3D (hasta 8x) registra y almacena en la memoria.

Bueno, eso es lo que en 3D en la toma de promoción y publicidad puede traer. Ahora vamos a entrar en la filosofía de la 3DHolland, y las oportunidades para que.

“Cualquiera que sea la idea que usted tiene. Nos damos cuenta en 3D!”

Filosofía

Vamos a empezar con nuestra filosofía. ¿Cómo nos acercamos a 3DHolland usted y su publicidad, promoción y presentación de su producto o empresa.

Por los elementos de “Impresión” y “memoria” como puntos focales para participar, que creen en la belleza de la vida en el material hecho por nosotros, como si estuviera allí mismo. Si se trata de una sola foto de un folleto o una presentación completa de la compañía, todos recibirán la atención y forzar un 3DHolland que creemos. Profundidad, el realismo y palpable.

Marketinggadget

¿Quieres algo nuevo y único para su empresa o producto. Esto es para ti 3DHolland verdad. Si quieres algo pequeño o gran logro de su empresa o producto en 3D, nos aseguramos que la experiencia de su público es fantástico.

Ahora viene el momento de conocer a su cliente / material de público para ver.

Esto puede ser de tres técnicas diferentes en 3D

 

 

1

Anaglyph

Esta técnica es una técnica ampliamente utilizada, se ve con el familiar color rojo / cyan, plástico o vasos de cartón, y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones 3D en el mercado, tales como sitios web e impresos.

2

Polarización

Gafas polarizadas que en un futuro próximo, el estándar en el mundo 3D. Usted los utiliza cuando se tiene una película en 3D en la visita del cine. Simple, barato y tiene una calidad muy alta. Se prevé que el consumo en algún momento de su o sus propias gafas y lo lleva para nada en la visualización en 3D. Aunque no es, por desgracia todavía no, pero la tendencia para este ya están en marcha.

3

Active Shutter

Estas gafas están incluidos en la corriente de 3DTV línea. Se ofrece buena calidad pero muy caro.

Como un aparato de marketing que tener las gafas de anaglifos. Le da a su cliente después de una visita a la tienda, sala de exposición o presentación de estos cristales, por supuesto, con su (empresa) el nombre y / o sitio web impreso en ella. Se puede ver esto como un nuevo tipo de tarjeta de visita. El cliente, su público, llega a casa y se le ha dado un asiento. ¿Qué crees que esto va a hacer? Correcto, verifique su material en 3D! Y tenemos exactamente lo que queremos. Una experiencia sorprendente, vivaz y táctiles que se prolonga.

Aftersales

¿Cuán importante le post-venta, después de la atención de los clientes o el público que tiene una gran cantidad de medios a utilizar para alcanzarlos.

¿Qué se puede hacer para optimizar sus ventas después?

Es muy simple. Una vez que usted elige utilizar la publicidad en 3D y de promoción 3DHolland los medios de comunicación para empezar, hacer lo mismo que después de la venta de las siguientes razones;
Todos los materiales promocionales y de publicidad en 3D que podemos hacer a sus clientes o público objetivo, directamente dentro de la post-venta. Porque nos aseguramos de que el material en 3D de foto o vídeo en su sitio web en un ambiente agradable para su cliente o de destino está posicionado de tal manera que será un placer volver una vez más. Tome un hotel, resort, parque de diversiones o un museo, el cliente se va satisfecho y conseguir una gafas 3D para ellos en casa, o cuando se publique, una vez más en la página de 3D ​​de su sitio para buscar repetir la experiencia como si tuvieran una vez más por el impacto que las pantallas 3D. Tangibles y realistas, como si estuviera allí mismo .. El efecto de 3D ​​que funciona y habla por sí mismo, nos aseguramos de que todo a su alrededor como una gran preocupación, dado que sus clientes o público objetivo casi seguro que volverá a su sitio web y su negocio.

Posventa en 3D.

Cómo funciona?

Dentro de 3DHolland tenemos los fotógrafos profesionales y un equipo de filmación en la casa que podemos desplegar en todas las facetas de los medios de grabación, como la fotografía de productos, impresión, presentación de la empresa … que lo inventó, que nos demos cuenta. También contamos con un especialista en el campo de la animación 3D y la representación de modelos 3D.

Como se puede ver en nuestro sitio web tiene fin y totalmente adaptado a sus deseos de la mayor calidad posible. Podemos usarlo como un producto de su gama a un nivel superior al nivel. Esta será publicada en su sitio web o en nuestro folleto, volante o folleto impreso. Podemos, por supuesto, también es un gran 3D imagen / video impresión de una línea de producto o de su empresa publicará en la página web. Pensar también en una fiesta de empresa, bodas o cualquier ocasión. Hemos fotografiado y / o filmarlo y luego lo convierte en 3D y preparado para su presentación en la Internet o imprimir. Para especificar sus invitados o personal de un recuerdo memorable como recuerdo de esta ocasión especial o un día.

Correo electrónico para obtener más información